အုတ္က်င္း ဂုန္နီ ေလွ်ာ္ေရြးေလွ်ာ္ထုပ္ စက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ားဆႏၵျပ | DVB