ႏုိင္ငံအက်ဳိးအတြက္ အခြန္မွန္မွန္ကန္ကန္ ေပးေဆာင္ၾကရန္ သမၼတ တုိက္တြန္း | DVB