ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကယန္းေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေန႔စဥ္ အဟာရတိုက္ေက်ြး | DVB