အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥပေဒျပင္ခ်က္ကို ျပန္အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းမည္ | DVB