ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ စတင္မည္ | DVB