ဆီဆိုင္ၿမဳိ႕တြင္ လက္ပစ္ဗံုးႏွင့္ မူူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားဖမ္းမိ | DVB