လူတိုင္းအင္တာနက္သံုးႏိုင္ခြင့္ပိုရေသာ္လည္း လြတ္လပ္မႈက်ဆင္း | DVB