တယ္လီေနာ Broadband ဝယ္ထားသူမ်ား ၀ယ္ယူသည့္ ပမာဏအတိုင္း သံုးစြဲခြင့္ရမည္ | DVB