အေဝးသင္ အနီးကပ္သင္တန္း ၅ရက္ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲသင္မည့္ကိစၥ  ျပန္စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေပးမည္ | DVB