ေကေကအိုခြဲထြက္ အဖြဲ႔၀င္ ၁၁ ဦး လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္   | DVB