ကြန္ဂုိသမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဖီးလစ္ခ္ ရွီဇက္ေကဒီ အႏုိင္ရေၾကာင္း ေၾကညာ | DVB