ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္အတြက္ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားထပ္မံ ေခၚယူမည္ | DVB