ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ဓားျဖင့္ခုတ္ခဲ့သည့္ လူငယ္ ၁၇ ဦးကို ဖမ္းဆီး | DVB