ေပ်ာက္ကြယ္လုနီး ‘ထေနာ့’ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူ | DVB