ဖမ္းဆီးခံ ABSDF (ေျမာက္ပုိင္း) ဒုဥကၠ႒ အခ်ဳပ္သားအခြင့္အေရးဆံုး႐ံႈးေန | DVB