ေဒါ့မြန္တြင္ရွိစဥ္ မာေနးကို မေခၚႏုိင္ခဲ့မႈ အမွားဆုံးလုပ္ရပ္ျဖစ္ဟု ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ ေျပာ | DVB