သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွမ္းလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔တုိက္ပြဲျဖစ္ | DVB