ေအေအႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈမရွိသည့္ ရြာသား ၁၃ ဦးကို တပ္မေတာ္ျပန္လႊတ္ေပး | DVB