အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခ က်ပ္ ၄၈၀၀ ထက္ ထပ္တိုးေပးရန္  FTE စက္႐ံုလုပ္သားမ်ား ဆႏၵျပ | DVB