ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မေႏွးအျမန္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကယားျပည္နယ္ေန႔တြင္ သမၼတတိုက္တြန္း | DVB