မိတီၳလာေဆး႐ုံတြင္ ေဒါင့္သန္းေရာဂါ သံသယရွိသူ ၂ဦး ေဆးကုသမႈခံယူေန | DVB