ကုမၸဏီ ၄ ေသာင္းေက်ာ္ အြန္လုိင္းမွတဆင့္ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ခဲ့ဟု ဒုသမၼတေျပာ | DVB