ၾသစေၾတးလ်တြင္ အားျပင္းသဲမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေကာင္းကင္တခုလံုး နီညိဳေရာင္ေျပာင္း (႐ုပ္သံ) | DVB