ျပင္သစ္တြင္ ဓာတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္၊ လူအမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရ | DVB