ဂ်ပန္- ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ခ်ယ္ရီပင္ ၃၀၀ ခန္႔ စုိက္ပ်ဳိးမည္ | DVB