မြန္ျပည္နယ္တြင္္ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္ ၁၄ လံုးခန္႔ ထပ္္မံေဆာက္လုပ္ရန္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္တင္ျပ | DVB