ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ လုပ္ငန္း ၉ ခု ခြင့္ျပဳ | DVB