ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကင္းေ၀းေရး သန္ခ်ေဆးေပါင္း ေသာက္သုံးၾကရန္ က်န္းမာေရးဌာန တုိက္တြန္း | DVB