မကၠဆီကုိတြင္ ေလာင္စာဆီျပတ္ေတာက္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔က စက္ဘီးစီး ကင္းလွည့္ | DVB