စစ္ကုိင္းတုိင္း ခရီးသြားက႑ျမႇင့္တင္ေရး ကားေမာင္းၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ | DVB