ပုလဲၿမိဳ႕တြင္ က်ပ္သိန္း ၁၂၀၀ ကို ေက်းလက္ဦးစီးဌာနက ရြာ ၁၂ ရြာကို ေထာက္ပံ့ | DVB