ဇဲြကပင္ေတာင္တက္ကားလမ္း ပတ္၀န္းက်င္မထိခိုက္ေအာင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္လုိအပ္ | DVB