ႏွစ္ခ်ီၾကာ ဘန္ေခ်ာင္းေက်ာက္မီးေသြးတြင္း စြန္႔ပစ္ေျမစာပုံ မီးေလာင္ေနမႈ ၿငႇိမ္းသတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ | DVB