ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂရိသုိ႔ လာေရာက္မႈကို ဆႏၵျပ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ | DVB