မျဖစ္နိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား (သို႔) မိေက်ာင္းမ်ားကို လက္ခ်ည္းဗလာဖမ္းဆီးၿပီး ျပဳစုကုသသူ (႐ုပ္သံ) | DVB