တ႐ုတ္ဘက္ ဖရဲ၊ သခြားတင္ပို႔ေနသည့္ က်င္စန္းေက်ာ့ဂိတ္ ယေန႔ ျပန္ဖြင့္ | DVB