အုတ္က်င္းဂုန္နီအိတ္စက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ ျပန္၀င္ခြင့္ရေရးေတာင္းဆို | DVB