ျပည္တြင္းစစ္မီးၿငိမ္းပါက တႏွစ္အတြင္း သိသာစြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ | DVB