ေဒါက္တာေအးေမာင္အမႈ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ေလွ်ာက္ထားခ်က္ တရား႐ံုးပယ္ခ် | DVB