ရဲကင္းစခန္းမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရသည့္အေပၚ ရခုိင္ျပည္သူမ်ား၏ အျမင္ | DVB