‘ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စံနမူနာျပ ေထြအုပ္က’ဟု ဆိုႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရန္ ၀န္ႀကီးတိုက္တြန္း | DVB