၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးႏိုင္သူ ၅ သန္းခန္႔ တိုးလာႏိုင္ | DVB