ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ဝုိင္းဝန္းႀကဳိးပမ္းရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔တြင္ သမၼတ တိုက္တြန္း | DVB