ေဒါက္တာဂ်ပ္ဆင္၊ အဝလက္မရြံ႕ေထာင္နဲ႔ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္ (သုတကေဖး) | DVB