တေအာင္းႏွင့္ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔ ဖမ္းသြားသည့္ ရြာလူႀကီးမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ကူညီမည္ | DVB