ျမန္မာဘက္သို႔ပို႔မည့္ မူးယစ္ေဆးကုန္ၾကမ္း ဓာတုပစၥည္းမ်ား မဲေဆာက္တြင္ ဖမ္းမိ | DVB