“ဒါ ရခိုင္ျပည္သူေတြကုိ စိန္ေခၚတာပဲ” – ေအေအေျပာခြင့္ရ ဦးခုိင္သုခႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB