ကြမ္းလံုၿမဳိ႕နယ္၌ ကိုးကန္႔တပ္က ရြာလူႀကီး ၁၀ ဦးကိုဖမ္းဆီး၊ ေျမာင္ဇီတိုင္းရင္းသားမ်ားထြက္ေျပး | DVB