ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း ဆက္လက္တည္ရွိ၊ ျပည္နယ္တိုင္းအႏွ႔ံ မိုးရြာဦးမည္ | DVB