သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္း ၇ ေက်ာင္း ယာယီပိတ္ထားရ | DVB